Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

El BOE publica l'obligatorietat de portar mascareta als espais públics

Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Article 1. Objecte.
La present ordre té per objecte regular l'ús obligatori de mascareta per part de la població.

A l'efecte del qual disposa la present ordre, s'entén complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol classe de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Article 2. Subjectes obligats.
1. Queden obligats a l'ús de mascaretes en els espais assenyalats en l'article 3 les persones de sis anys en endavant.
2. L'obligació continguda en el paràgraf anterior no és exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en què, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.


Article 3. Espais en què resulta obligatori l'ús de mascareta.
L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada